Chiều ngày 28/10/2020, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội thực hiện hoàn thành tốt công tác Văn kiện, bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Lê Quân và đồng chí Huỳnh Quốc Việt được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí và đồng chí Lê Minh Ý được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu tổng quát là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững". Đồng thời, đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện.

Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng; đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, với quyết tâm chính trị cao nhất, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trọng Vy