Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, tôn giáo năm 2020.

Dịp này, các chức sắc tôn giáo được bồi dưỡng các chuyên đề cơ bản, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, …

Cấp Giấy chứng nhận cho đại biểu tham dự lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các vị chức sắc tôn giáo hiểu rõ thêm về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay của Đảng, của nhà nước. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các chức sắc trong việc tham gia tuyên truyền, vận động bà con, nhân dân theo tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trọng Vy