Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, chiều 19/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, đại biểu tham dự Đại hội đã chia tổ thảo luận về 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì phiên thảo luận chuyên đề: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Trung tâm thảo luận số 2 với chủ đề “Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước”.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Trung tâm thảo luận số 3 với chủ đề: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì Trung tâm thảo luận số 4 với chủ đề: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, chủ trì Trung tâm thảo luận số 5 với chủ đề: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trọng Vy

Nguồn: MTTW