Sáng ngày 17/6/2020, Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Quốc Đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm

Nhiệm kỳ qua, Chi ủy Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ hàng tháng, xem việc sinh hoạt lệ là nguyên tắc, là ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên; luôn quan tâm lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Hiến pháp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan. Phối hợp với cơ quan sắp xếp, quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ; động viên đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng chất lượng phê bình và tự phê bình; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể cơ quan hoạt động, …

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ huyện, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: có 100% cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Kế hoạch cấp trên; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; 100% đảng viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo quy định; 100% đảng viên không vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; 100% đảng viên được đánh giá từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên…

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy khóa mới và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV. Đồng chí Lục Thùy Dương được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Diễm My