Ngày 03/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại biểu chính thức của hội nghị có mặt gồm các vị trong Ban Thường trực, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; đại biểu khánh mời có lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UBBC huyện.

Chủ trì hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Đầm Dơi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Hôi nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình bày Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã thảo luận đi đến biểu quyết nhất thống nhất 100%: Tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu, đại biểu được giới thiệu ứng cử là 70 đại biểu. Theo sự phân bổ đó, tỷ lệ đại biểu có cơ cấu kết hợp gồm: 26 phụ nữ, tỷ lệ 37,14%; 24 người trẻ tuổi, tỷ lệ 34,29%; 07 người ngoài Đảng, tỷ lệ 10%; 01 người dân tộc thiểu số, tỷ lệ 1,43%; 01 người tôn giáo, tỷ lệ 1,43%.

Trường Hưng