Thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện năm 2019,  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi vừa chủ trì tổ chức 03 cuộc giám sát trên địa bàn huyện.

Giám sát tại Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm Bắc

Đoàn đã giám sát việc thu, chi Quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm Bắc và Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng. Giám sát thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 tại Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương Nam.

Diễm My