Sáng ngày 10/01/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ đã đến dự hội nghị tổng kết công tác Mặt trận huyện Đầm Dơi năm 2018 và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2019.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đoàn Tấn Sỹ trao bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2018

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tập trung truyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh – xã hội được triển khai phong phú; nhất là tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng mô hình hiệu quả; thực hiện công tác phối hợp với các ngành; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm; công tác thông tin, tuyên truyền nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo được tăng cường. Tiêu biểu một số hoạt động nổi bật như: vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 13 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 3,8 tỷ đồng; hiệp thương phân công các tổ chức thành viên xóa 377 hộ nghèo và 94 hộ cận nghèo, Ban công tác Mặt trận xóa 97 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo; chủ trì giám sát 03 cuộc về thực hiện hòa giải ở cơ sở, khiếu nại tố cáo, công tác giảm nghèo và xây dựng nhà ở theo Quyết đinh số 33 của Chính phủ; hòa giải thành 227/254 vụ việc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 04 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

Mai Thành - Diễm My