“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác giảm nghèo bềnh vững năm 2020

Số hiệu:

18/MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

02/01/2020

Loại công báo:

Kế hoạch