“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

MTTQVN thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị "Về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030"

Số hiệu:

66-KH-MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

08/09/2020

Loại công báo:

Kế hoạch