“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn bản trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số hiệu:

591/MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

20/10/2020

Loại công báo:

Công văn