“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Đóng góp Dự thảo các văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng

Số hiệu:

591/MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

20/10/2020

Loại công báo:

Công văn