Chiều ngày 09/10/2019, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Vũ Dương Châu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát công tác dân tộc và kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh quan tâm thực hiện nhiều chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Kết quả trong thời gian qua, Tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách dân tộc: Chương trình 135, với nguồn vốn được phân bổ giai đoạn 2014 - 2019 là 220 tỷ 662 triệu đồng, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành 526 công trình mới, duy tu sửa chữa 274 công trình giao thông nông thôn và hạ tầng kỹ thuật; triển khai 472 mô hình phát triển sản xuất với hơn 7.375 hộ thụ hưởng. Thực hiện chính sách về đất ở, đất sản xuất, với nguồn vốn phân bổ 63,23 tỷ đồng, tỉnh mua 47 khu đất để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho 221 hộ. Vốn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn giai đoạn 2014 - 2018 là 25 tỷ 657 triệu đồng, có 68.164 lượt hộ với 289.379 lượt người thụ hưởng. Có 3 dự án định canh, định cư tập trung và 15 điểm định canh định cư xen ghép, tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng,…

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Trung ương cần tập trung quan tâm đầu tư, định hướng phát triển bền vững cho tỉnh Cà Mau; có chính sách ưu đãi đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở ngoài tỉnh cho lực lượng tiêu biểu, nòng cốt của Mặt trận là người dân tộc thiểu số; hỗ trợ kinh phí đặc thù riêng cho Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Mai Thành