Ngày 23/1/2020, Đoàn kiểm tra Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu do bà Phạm Thanh Tuyền, Phó Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, kiểm tra toàn diện công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau năm 2020.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Nét mới của Mặt trận trong năm 2020 tiếp tục được thể hiện rõ qua xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, khu dân cư. Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Mặt trận Tổ quốc tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần thi đua, sáng tạo để phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Nhiều cán bộ Mặt trận tâm huyết, nhiệt tình đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò của Mặt trận ngày thêm phát huy hiệu quả qua việc vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình, triển khai lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về kết quả nông thôn mới tại địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền báo cáo kết quả công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau năm 2020

Mặt trận Tổ quốc thể hiện vai trò nồng cốt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước khi cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid – 19. Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, công tác vận động và giám sát an toàn thực phẩm, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”  trên địa bàn tỉnh được nâng lên về chất lượng; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chủ động để triển khai thực hiện; công tác Mặt trận tham gia giảm nghèo ngày thêm phát huy hiệu quả, góp phần chăm lo cho đồng bào nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn được tốt hơn, đóng góp tích cực vào chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương. Nhờ nỗ lực tổ chức vận động của cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhiều đồng bào nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra được chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhất là về tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các chương trình phối hợp, liên tịch giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các sở, ban, ngành và các tổ chức tôn giáo, các tổ chức thành viên được đẩy mạnh thực hiện, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Phó Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thanh Tuyền phát biểu tại buổi làm việc

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được hơn 71,7 tỷ đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng 2.291 mô hình do Mặt trận chủ trì xây dựng và nhân rộng giai đoạn 2017-2020. Hệ thống Mặt trận chủ trì giúp đăng ký giúp đỡ 953 hộ nghèo; các tổ chức đoàn thể đăng ký 2.387 hộ nghèo cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Kết quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 4 tổ chức đoàn thể các cấp đã giúp 1.108/1.742 hộ nghèo thoát nghèo (đạt tỷ lệ 63,61%), 893/1.378 hộ cận nghèo thoát nghèo (đạt tỷ lệ 64,8%), 210/220 hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn được thoát nghèo bền vững (đạt tỷ lệ 95,45%); giúp 145 hộ nghèo chuyển lên cận nghèo. Đặc biệt, huyện U Minh là đơn vị đi đầu trong công tác giảm nghèo trong tỉnh, năm 2016 còn đến 21,37% thì đến nay giảm còn 2,4% (với 641 hộ nghèo)…

Trúc Hằng