Ngày 10/6/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cái Nước.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước

Đoàn đã giám sát trực tiếp việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Ngoài 02 nội dung giám sát trên, Đoàn nắm thêm thông tin việc đã chi hỗ trợ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ và Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ thuộc huyện Cái Nước.

Đối với xã Hòa Mỹ, qua rà soát xã không có người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/04/2020 đến ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo theo quy định. Đã niêm yết 89 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, xã đã đề nghị bổ sung thêm 8 người. Ngoài ra, đã cấp 170 suất cho đối tượng người có công; 287/292 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và 489 đối tượng bảo trợ xã hội 487/489, các đối tượng chưa cấp nguyên nhân do cả gia đình đi lao động ngoài tỉnh chưa liên hệ được.

Đối với xã Hưng Mỹ, qua rà soát xã không có người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/04/2020 đến ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo theo quy định. Đã trình cấp thẩm quyền 156 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp. Ngoài ra, đã cấp 185 suất cho đối tượng người có công; 404 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và 647 đối tượng bảo trợ xã hội 487/489.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng chia sẻ những khó khăn ở cơ sở khi phải thực hiện khối lượng công việc nhanh, nhiều để kịp triển khai cấp cho nhân dân trong lúc đồng bào đang gặp khó khăn. Đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác quán triệt đến cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ chủ trương, tiêu chuẩn được hưởng; quan tâm nắm bắt kịp thời dư luận trong nhân dân để tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu về chính sách của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh công tác rà soát tránh trùng lắp và bỏ sót đối tượng.

Trọng Vy