Ngày 30/9/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn giám sát thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 tại Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau.

 

Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 45 cơ sở tôn giáo với gần 52.400 chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc các hệ phái tôn giáo. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau quan tâm thực hiện, phát huy tốt công tác phối hợp giữa các phòng ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các tôn giáo trong vận động tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Người đứng đầu các cơ sở tôn giáo hoạt động gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội ở địa phương và thực hiện tốt nếp sống văn hóa khu dân cư. Các cơ sở tôn giáo ngoài hoạt động đạo pháp cũng thường xuyên tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo như: Chùa Kim Sơn, Chùa Bửu Sơn, Chùa Từ Quang, Chùa Phật Tổ, Chùa Monivongsa, Họ đạo Cao đài Tây Ninh, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đề nghị thành phố Cà Mau thời gian tới quan tâm công tác phối hợp với các ngành để giải quyết kịp thời các các yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tôn giáo theo quy định pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện và hướng dẫn tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, giáo lý và theo quy định pháp luật.

Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau

Trước đó cùng ngày, Đoàn giám sát đã giám sát kết quả thực Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau.

Trọng Vy