Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai hiệp thương và phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận triển khai thực hiện cuộc vận động đến khu dân cư. Chủ trì chỉ đạo điểm thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2017 – 2020, chọn huyện Phú Tân chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, chọn thành phố Cà Mau chỉ đạo về xây dựng đô thị văn minh. Hướng dẫn tổ chức vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tự giác, tích cực tham gia cuộc vận động; lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Tập hợp ý kiến nhân dân đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động; xây dựng và thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với các vấn đề có liên quan đến cuộc vận động. Hàng năm, chủ trì phối họp với các tồ chức thành viên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động; hướng dẫn biểu dương, khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc vận động, nhất là những tập thể có các công trình, mô hình hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Việc hiệp thương thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm đảm bảo từng nội dung, nhiệm vụ của cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện hiệu quả, tránh chồng chéo, bỏ sót; làm cơ sở đánh giá sự đóng góp cụ thể của mỗi tổ chức trong việc thực hiện cuộc vận động. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

 

Mai Thành