Sáng ngày 16/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương Trưởng ban công tác  Mặt trận tiêu biểu, tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình giai đoạn 2017 – 2018. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương đồng chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, Mặt trận các cấp luôn quan tâm chú trọng củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận; luôn nhận thức được vai trò nòng cốt của Ban công tác Mặt trận và Trưởng ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư; thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho các thành viên Ban công tác Mặt trận. Các thành viên Ban công tác Mặt trận từng bước được nâng cao trình độ, kỹ năng, làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thông qua các cuộc hội nghị, họp, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc,… Nổi bật là công tác xây dựng "Gia đình văn hoá"; "Khu dân cư văn hóa"; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; bảo vệ môi trường; tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông; quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng hạ tầng nông thôn và văn minh đô thị, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình đã đi vào nền nếp kể từ khi có Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 15/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Mặt trận các cấp chủ động hơn, sáng tạo hơn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Việc xây dựng mô hình được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đồng thời thiết thực, sát với thực tế đời sống của nhân dân trên địa bàn nên nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng ghi nhận những thành tích mà Trưởng ban công tác  Mặt trận tiêu biểu, tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình giai đoạn 2017 – 2018 đạt được, nhấn mạnh đây là những nồng cốt góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa bàn khu dân cư thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quyết định tặng bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả mô hình do Mặt trận phát động giai đoạn 2017 – 2018 và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận giai đoạn 2017 – 2018.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng trao khen thưởng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương trao khen thưởng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ trao khen thưởng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành trao vòng hoa cho đại biểu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng phát biểu tại hội nghị

Mai Thành