Ngày 10/10/2018, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo khái quát về tiến độ Đại hội, công tác tuyên truyền Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Các đại biểu cũng tiến hành thảo luận một số nội dung liên quan đến chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt  Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 để Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; văn kiện phải mới, phải rõ, phải làm sao dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tránh tình trạng văn kiện sao chép của những nhiệm kỳ cũ; chương trình hành động bám sát tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Ðảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền; thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghiên cứu kỹ khi sắp xếp cán bộ phải đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Qua Đại hội, bộ máy của Mặt trận phải mạnh lên để Mặt trận thể hiện đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình”. MTTQ các cấp quan tâm tới công tác tuyên truyền để Đại hội lần này thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Song song với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 đã đề ra nhất là tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo”, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ ở các địa bàn dân cư.

Trúc Hằng