Ngày 13/7/2017, tại tỉnh Bến Tre, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thương trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 và Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cụm các tỉnh miền Tây Nam Bộ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh – thực trạng và giải pháp”.

6 tháng đầu năm 2017, MTTQ và các tổ chức thành viên các tỉnh miền Tây Nam Bộ thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác triển khai, truyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động vận động an sinh - xã hội được triển khai phong phú, sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện được thực hiện khá tốt; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội có nhiều đổi mới. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở và Ban công tác Mặt trận luôn được quan tâm; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Mặt trận ngày càng được đổi mới và nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động cao điểm tuyên truyền và vận động quỹ đền ơn, đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ được triển khai tích cực, rộng khắp trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiến tiến ngày càng được chú trọng. Nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động có hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Riêng tỉnh Cà Mau, đã đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp ý phản biện 73 dự thảo của Trung ương, các ngành cấp tỉnh trước khi ban hành, đồng thời, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện; giám sát 76 cuộc; trong đó cấp tỉnh giám sát 11 đơn vị về thực hiện Luật hòa giải cơ sở; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện giảm nghèo bền vững; quản lý về tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã; thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Vận động, tiếp nhận trên 24 tỷ đồng; vận động trao tặng 3.000 suất quà; 10 suất học bổng, 70 xe lăn; 11 cây cầu giao thông nông thôn, 1.174 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo (30%/thẻ), trên 6,1 tấn gạo và khám chữa bệnh miễn phí cho 760 lượt bệnh nhân nghèo.

Dịp này, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Cụm các tỉnh miền Tây Nam Bộ tổ chức Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh – thực trạng và giải pháp”.

Mai Thành