Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Văn Bi. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bợ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo báo cáo tình hình và kết quả các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho biết: Trên cơ sở thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và điều chỉnh lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành phân bổ cho 67 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 125 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cơ cấu kết hợp sau: đại biểu phụ nữ là 46 người, chiếm tỷ lệ 36,8%; đại biểu ngoài Đảng là 14 người, chiếm tỷ lệ 11,2%; đại biểu trẻ tuổi là 20 đại biểu, chiếm tỷ lệ 16%%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 07 người, chiếm tỷ lệ 5,6%; đại biểu tôn giáo 08 người chiếm tỷ lệ 6,4%.

Tại các cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thống nhất nhận xét những người dự kiến giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, không có vấn đề đặt ra đối với người ứng cử. Kết quả, có 67/67 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đã giới thiệu 122/125 người ứng cử.

Đến ngày 15/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh bàn giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của 120 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có 01 người tự ứng cử.

Từ cơ sở trên, Ban Thường trực lập danh sách 120 người ứng cử để hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Qua thảo luận, đại biểu hội nghị đã thống nhất với báo cáo tình hình và kết quả các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và danh sách sơ bộ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập và trình trước hội nghị. Tổng số người được lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 120 người với cơ cấu kết hợp là đại biểu phụ nữ là 48 người, chiếm tỷ lệ 39,34%; đại biểu ngoài Đảng là 18 người, chiếm tỷ lệ 14,75%; đại biểu trẻ tuổi là 40 đại biểu, chiếm tỷ lệ 32,78%%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 08 người, chiếm tỷ lệ 6,6%; đại biểu tôn giáo 08 người chiếm tỷ lệ 6,7%. Hội nghị giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành các bước tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử, tự ứng cử trong thời gian từ 21/3 đến ngày 13/4/2021.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Văn Hiện cho biết số lượng hồ sơ, quy trình, thủ tục của các tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử và người tự ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đều thực hiện theo đúng quy định pháp luật; về yêu cầu cơ cấu kết hợp đều đạt cao hơn so với quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung, phần việc tiếp theo theo quy định để thực hiện đúng tiến độ công việc bầu cử đã đề ra.

Trúc Hằng