Sáng ngày 27/9/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương về giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho trên 135 đại biểu đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa – Xã hội và Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh. Phát huy tính chủ động, linh hoạt và đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong hoạt động thanh tra các lĩnh vực ở địa phương, cơ sở.

Trọng Vy