Ngày 22/12/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ ba Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX để tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và thực hiện nhiều công việc về nhân sự, tiến hành công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện đã đến dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ ba Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX đã biểu quyết, thống nhất thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thông qua báo cáo tổng kết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020; Thống nhất công nhận Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là tổ chức thành viên chính thức thứ 48 của MTTQ Việt Nam; Hiệp thương 21 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hiệp thương 04 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa IX); Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020,…

Năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện trách nhiệm hiệp thương, giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể hóa quy chế phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Phát huy hơn nữa sức mạnh của các tổ chức thành viên, nhất là vai trò của thành viên hạt nhân, thành viên lãnh đạo, mẫu mực của Đảng. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên, của nhân dân để phản ánh, kịp thời đầy đủ với Đảng, Nhà nước,…

Trọng Vy