Ngày 25/8/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân tộc năm 2020 với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các chuyên đề về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lịch sử và truyền thống, những vấn đề cơ bản hiện nay; thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trúc Hằng