Sáng ngày 13/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn, triển khai công tác Mặt trận năm 2019. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đối với tỉnh Cà Mau, đến ngày 11/3, đã có 85/101 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội cấp xã và phấn đấu đến 20/3/2019 sẽ hoàn tất đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Chọn huyện Năm Căn làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp huyện và dự kiến thời gian diễn ra vào ngày 29/3/2019.

Trúc Hằng