Sáng ngày 24/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IV, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2020. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Huỳnh Khải; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thân Đức Hưởng đã đến dự. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, với nhiều hình thức phù hợp; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và đồng bào các dân tộc và tôn giáo được tăng cường; công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ; chương trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế; công tác giám sát của Mặt trận tiếp tục được phát huy; công tác hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục được quan tâm; các mô hình do Mặt trận chủ trì tiếp tục được duy trì thực hiện. Các hoạt động phòng, chống đại dịch Covid – 19 và hạn mặn được triển khai đồng bộ và kịp thời.

Thông qua các hình thức, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền 15.264 cuộc, có trên 597.910 lượt người nghe, dự. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung nâng cao chất lượng 2.291 mô hình do Mặt trận chủ trì xây dựng và nhân rộng giai đoạn 2017 – 2020; chủ trì giám sát và tham gia giám sát 208 cuộc; tiến hành giám sát và kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 được 940 cuộc. Tổ chức Hội nghị phản biện 02 dự thảo luật gồm Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13. Phối hợp với Đoàn đại diểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri được 138 cuộc, có 8.787 lượt người tham dự, với 1.238 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải phát biểu tại hội nghị

Công tác chăm lo cho người nghèo, vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm, công tác vận động, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội tiếp tục có sự đổi mới; kết quả, tiếp nhận trên 74,4 tỷ đồng. Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid– 19 và đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn tiếp nhận trên 26,6 tỷ đồng. Trong năm 2020, hệ thống Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo đối với 3.325 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ngoài ra, vận động các tổ chức tôn giáo đóng góp an sinh xã hội trên 40 tỷ đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên cần có giải pháp để làm cho cuộc sống của người dân đi lên.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đạt được. Lưu ý 06 tháng cuối năm cần đẩy mạnh công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, có kế hoạch theo lộ trình tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần nắm, hiểu chủ trương trước khi tuyên truyền để nâng cao hiệu quả. Xem xét vai trò chủ động của Mặt trận và các tổ chức thành viên để tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nhiệm vụ giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo chỉ tiêu đăng ký; xác định nhiệm vụ trọng tâm để quyết liệt cùng nhân dân thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trọng tâm như tổ chức sản xuất, thu nhập, kết cấu hạ tầng, … để làm cho cuộc sống của người dân đi lên.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng thông báo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020

Dịp này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thân Đức Hưởng thông báo tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2020.

  Trúc Hằng