Sáng ngày 11/11/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc  gia trực tuyến với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện đã đến dự; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã khẳng định công lao, vai trò đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong việc việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận các cấp cần hướng mạnh về cơ sở, nhất là địa bàn khu dân cư, phát huy sự năng động, sáng tạo của Mặt trận các cấp trong công tác vận động nhân dân, với phương châm lắng nghe nhân dân nói; Tập hợp ý kiến, nguyện vọng và sự hiến kế của nhân dân trong tham mưu chủ trương, chính sách đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh; Thực hiện tốt hơn nữa vai trò chủ trì của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động theo quy định của pháp luật; Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Yêu cầu Mặt trận nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy hiệu quả "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"; chủ động trong mọi hoạt động để gần dân, sát dân hơn; tăng cường sự đồng thuận xã hội nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trúc Hằng