Ngày 14/8/2018, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát công tác thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng mô hình và chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Trần Văn Thời.

Khảo sát mô hình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình thực hiện

Đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời và khảo sát thực tế công tác thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng mô hình trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng mô hình và chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện.

Trong công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy các nội dung chuẩn bị và ban hành các văn bản cần thiết theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ mới; chọn Khánh Bình làm đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024; làm việc với 11/13 Đảng ủy cấp xã về công tác chuẩn bị Đại hội. Quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã khó khăn nhằm huy động các ngành tập trung để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng nghèo còn khăn; chọn 03 xã Khánh Bình Đông, Phong Lạc và Khánh Hưng để phấn đấu thực hiện đạt nông thôn mới thời gian tới. Đăng ký hỗ trợ 138 hộ nghèo và 63 hộ cận nghèo, hiện nay, đang triển khai rà soát, nắm lại tình hình đối tượng hỗ trợ để biết khả năng thoát nghèo so với chỉ tiêu đăng ký.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời đã đạt được; thông tin cho địa phương về cơ cấu, số lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã theo dự thảo sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; chỉ đạo sớm hoàn thành dự thảo văn kiện Đại hội để gửi Mặt trận cấp xã trong huyện góp ý; tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã đã đạt để duy trì và nâng chất; chú trọng tuyên truyền lĩnh vực môi trường; tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương; phát động, đề xuất biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tại địa bàn.

Trúc Hằng