Trong 02 ngày 08 - 09/8/2018, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát công tác thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng mô hình và chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Cái Nước và Năm Căn.

Khảo sát mô hình do Mặt trận xã Trần Thới, huyện Cái Nước chủ trì thực hiện

Đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Nước và Năm Căn; khảo sát thực tế tại ấp Công Trung và ấp Mỹ Hưng thuộc xã Trần Thới, huyện Cái Nước; ấp Chống Mỹ và ấp Cái Trăng thuộc xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Nước và Năm Căn chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng mô hình và chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện. Trong công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, chọn đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024; làm việc với Đảng ủy cấp xã về công tác nhân sự và dự kiến tỷ lệ cơ cấu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã theo quy định. Về xây dựng nông thôn mới, huyện có chủ động tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đối với công tác giảm nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 huyện triển khai rà soát, nắm lại tình hình đối tượng hỗ trợ để biết khả năng thoát nghèo so với chỉ tiêu đăng ký.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 huyện Cái Nước và Năm Căn đã đạt được. Đồng chí chỉ đạo công tác Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiếp tục bám theo văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và Huyện ủy; khởi động viết văn kiện Đại hội hoàn thành trong tháng 10/2018 để gửi Mặt trận cấp xã trong huyện góp; rà soát chặt chẽ, tiến hành Đại hội Mặt trận cấp xã theo thời gian quy định; tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã đã đạt để duy trì và nâng chất; lấy ý kiến hài lòng của nhân dân cho chặt chẽ để đánh giá đúng thực chất; tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia đóng bảo hiểm y tế; quyết liệt hơn, thường xuyên rà soát, phối hợp các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Trọng Vy