Chiều ngày 23/5/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017 và chương trình phối hợp thực hiện năm 2018. Chủ trì hội nghị có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Dương Huỳnh Khải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mối quan hệ phối hợp các bên ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và công tác giám sát theo quy định. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, ban hành các Nghị quyết và giám sát quá trình thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp ngày càng đi vào nề nếp, tạo bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

Năm 2018, phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thống nhất tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động giám sát và  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,……

 

Trọng Vy