Chiều ngày 21/12/2018, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận năm 2018 trên địa bàn huyện Đầm Dơi.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi và các tổ chức thành viên tập trung triển khai, truyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, có trọng tâm đến các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh – xã hội được triển khai phong phú, sâu rộng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tập trung thực hiện; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc được hướng dẫn, triển khai có sự thống nhất về chủ trương, việc làm được cụ thể hóa tạo thuận lợi cho cơ sở thực hiện; một số công tác phối hợp với các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực các nội dung, phần việc đã ký kết. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền trên 800 cuộc, với trên 20.000  người tham gia. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 13 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 3,8 tỷ đồng. Hiệp thương phân công các tổ chức thành viên xóa 377 hộ nghèo và 94 hộ cận nghèo, Ban công tác Mặt trận xóa 97 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo. Chủ trì giám sát 03 cuộc về thực hiện hòa giải ở cơ sở, khiếu nại tố cáo, công tác giảm nghèo và xây dựng nhà ở theo Quyết đinh số 33 của Chính phủ. Hòa giải thành 227/254 vụ việc, góp phần ổn định an ninh, chính trị tại địa bàn dân cư.

Diễm My – Trúc Hằng