Chiều ngày 04/11/2019, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận năm 2019 trên địa bàn huyện Cái Nước.

Đại biểu tham dự

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Nước chú trọng công tác phối hợp với các ngành thực hiện các công việc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, các cuộc vận động; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền được 4.036 cuộc với 109.708 người tham dự. 97 mô hình do Mặt trận các cấp trong huyện đăng ký thực hiện đang phát huy nhiều tín hiệu khả quan, làm cho cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; giảm 49/65 hộ nghèo do Ban công tác Mặt trận đăng ký hỗ trợ để thoát nghèo. Tổ chức 01 phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 1,45 tỉ đồng; vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội tại địa bàn trên 26,3 tỷ đồng. Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 29 công trình tại địa phương, hòa giải thành 60/83 đơn thư. Qua đó, đã tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân để chung tay xây dựng địa phương ngày thêm phát triển.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng ghi nhận những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã đạt được. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội; tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác giám sát, phản biện xã hội đã có nhiều văn bản hướng dẫn nên cần nghiên cứu để bám sát thực hiện đúng quy định.

Trúc Hằng