Từ ngày 18/02 đến ngày 20/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền và đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Trưởng 02 đoàn tổ chức kiểm tra kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2016 ở 9 huyện, thành phố.

Kiểm tra kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2016 trên địa bàn huyện Ngọc Hiển

Nhìn chung, các đơn vị thực hiện quy trình hiệp thường công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo các mặt công tác theo thời gian quy định; có thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công thành viên phụ trách địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác bầu cử; các địa phương tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cùng cấp. Từ đó, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thống nhất về chủ trương, quan điểm, theo quy định.

Trọng Vy