Trong 3 ngày (từ ngày 23/7 đến ngày 25/7/2019), đoàn công tác của huyện do bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có buổi kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể 6 tháng đầu năm 2019 tại các xã Khánh An, Khánh Thuận, Khánh Hòa và Khánh Hội.

Bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy làm việc tại xã Khánh Thuận.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền nên việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn các xã luôn đạt hiệu quả. Ngoài việc bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, các xã đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Nhờ đó, QCDC ở cơ sở đã thực sự đi vào đời sống, nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo cấp ủy Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Ghi nhận những kết quả đạt được, bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã được trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể 6 tháng đầu năm 2019. Lưu ý các đơn vị, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chủ trương của Đảng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cấp xã. Đồng thời, người đứng đầu của các ban, ngành và các ấp phải tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và Nhân dân giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở từng nơi, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng thực hiện và nhân rộng các mô hình có hiệu quả; có nhiều giải pháp trong công tác giúp đỡ hộ nghèo, thoát nghèo theo kế hoạch đăng ký năm 2019.

Nguyễn Khỏe