Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, các tiểu ban phục vụ Đại hội; xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, trong đó chọn đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn làm điểm chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã để rút kinh nghiệm cho các xã vị còn lại.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn Tôn Nữ Hương Giang phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn Năm Căn đã tích cực vận động, xây dựng khối Đại Đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả.

Nhìn chung đến nay đã cũng cố 70/70 Ban công tác Mặt trận ấp, khóm; có 8/8 đơn vị Mặt trận xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cấp cơ sở đã hiệp thương cử ra 279 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ, trong đó có 32 nữ, ngoài đảng 80 vị, dân tộc 13 vị, tôn giáo 03 vị; hiệp thương giới thiệu 24 vị ủy viên Ủy ban giữ các chức danh trong Ban Thường trực, trong đó có 7/8 vị tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã, có 05 nữ; hiệp thương giới thiệu 79 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo Kế hoạch đơn vị huyện Năm Căn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau chọn đại hội điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024 dự kiến tổ chức Đại hội cuối tháng 3/2019.

                                                                                                            Tài Nguyên