Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn Tôn Nữ Hương Giang vừa làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn Tôn Nữ Hương Giang làm việc tại xã Hàng Vịnh

09 tháng đầu năm 2019, MTTQ các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đối ngoại Nhân dân và công tác kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cũng được MTTQ các xã, thị trấn thực hiện khá đồng bộ.

Qua kiểm tra thực tế các mô hình: Mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường, Cột cờ kiểu mẫu thắp sáng đường nông thôn ở một số xã, thị trấn; Mô hình tuyến đường hoa tại ấp Kinh Mới, xã Hàm Rồng (qui mô 1.500m); mô hình phát triển kinh tế (nuôi cá nước ngọt trên cạn) và tuyến đường trồng cây ăn trái do Mặt trận xã phụ trách tại ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông (qui mô 500m); mô hình hàng rào cây xanh tại ấp 5, xã Hiệp Tùng (qui mô 05 hộ); mô hình làm mắm cá sơn hộ bà Trần Lệ Thu, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Một, xã Hàng Vịnh... Tính đến nay MTTQ các xã, thị trấn đã ra quyết định công nhận 19 mô hình (trong đó: thị trấn Năm Căn 10 mô hình; xã Hàm Rồng 01 mô hình; xã Đất Mới 02 mô hình; xã Hàng Vịnh 04 mô hình và xã Hiệp Tùng 02 mô hình).

Khảo sát nắm thực tế 76 hộ nghèo, cận nghèo do Mặt trận các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận phụ trách giúp đỡ năm 2019. Qua kiểm tra hầu hết các hộ trên đều được Mặt trận Tổ quốc cấp xã quan tâm, thăm hỏi, động viên, hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất vươn lên thoát nghèo có hiệu quả. Những hộ đã được đăng ký đa phần đều chí thú làm ăn, có khả năng thoát nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2019.

Tài Nguyên