Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn vừa triển khai các mặt công tác thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Ảnh minh họa

Để thực hiện đạt kết quả các nội dung đã đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn yêu cầu việc triển khai phong trào phải đồng bộ, rộng khắp, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân; gắn với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị để khuyến khích tư duy sáng tạo của mỗi người dân.

Thông qua các hoạt động nhằm kết nối và thúc đẩy các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có do các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đồng thời phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành sáng kiến, ý tưởng mới trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần tích cực vào xu hướng hội nhập quốc tế của đất nước. Thông qua phong trào, còn xây dựng, cung cấp cơ sở bền vững, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trên các lĩnh vực.

                                                                                                Tài Nguyên