Ngày 25/5/2018, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 U Minh và Đầm Dơi để nắm tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 U Minh và Đầm Dơi đã báo cáo những kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2018; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024; việc MTTQ Việt Nam tham gia công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 và công tác xây dựng và nhân rộng mô hình theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện.

Qua nắm tình hình cho thấy, nhìn chung 02 huyện có tích cực triển khai các chương trình công tác Mặt trận năm 2018 bám theo chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ ghi nhận những kết quả mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 huyện U Minh và Đầm Dơi đã đạt được. Lưu ý 02 đơn vị thời gian tới tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham mưu cấp ủy và triển khai tích cực việc chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024; chú trọng thực hiện giảm nghèo và xây dựng các mô hình do Mặt trận chủ trì thực hiện,....

Trọng Vy