Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT ngày 08/5/2020 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn giám sát và thành lập Đoàn giám sát công tác chi hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện.

Giám sát trực tiếp điểm cấp tiền cho các đối tượng hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19

Bước đầu, Đoàn giám sát phân công thành viên đến trực tiếp địa điểm cấp phát tại các xã, thị trấn đang thực hiện. Theo danh sách được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, huyện Ngọc Hiển có 6.891 đối tượng thuộc các nhóm: người có công, bảo trợ xã hội; hộ nghèo; cận nghèo và bán vé số với tổng số tiền 6,561 tỷ đồng. Ghi nhận đến ngày 26/5/2020, toàn huyện đã cấp phát cho 6.441 đối tượng, với tổng số tiền hơn 6,185 tỷ đồng; những đối tượng chưa nhận hỗ trợ do nhiều nguyên nhân như bỏ địa phương đi, mất trước khi thực hiện việc chi hỗ trợ, lãnh án tù hay đa phần chưa được cấp chứng minh nhân dân theo quy định,... Đã qua, Đoàn giám sát chưa ghi nhận sai phạm trong quá trình cấp phát, người dân nhiệt tình phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ địa phương làm việc.

Sắp tới, sẽ tiếp tục xem xét chi hỗ trợ cho các đối tượng mua bán, kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Nhàn