Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2019, sáng ngày 27/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019.

Đại biểu tham dự tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 98 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận các ấp, khóm trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn diễn ra 4 ngày (từ ngày 27/8 đến ngày 29/8/2019) với 4 chuyên đề gồm: tình hình quốc tế, trong nước nổi bật và một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thông báo kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác dân tộc, công tác tôn giáo, …

Hoạt động nhằm quán triệt các văn bản mới trong công tác Mặt trận hiện nay và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở trong quá trình vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Thanh Nhàn