Chiều ngày 19/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phú Tân tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Thuận.

Đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã. Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 01/10/2019 của BanThường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tỷ lệ phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện 100% số hộ gia đình trên địa bàn xã.

Thông qua việc lấy ý kiến của người dân nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thùy Dương