Sáng ngày 06/8/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác Mặt trận dành cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2018. Lớp tập huấn có hơn 80 đại biểu tham dự, thành phần là Uỷ viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn huyện.

 

Đại biểu tham dự tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQVN ở cơ sở; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội và một số cuộc vận động lớn do MTTQVN chủ trì.

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác MTTQ ở cơ sở nắm vững và cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận. Nhất là các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận để vận dụng tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn, các đại biểu đã trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn khi triển khai, thực hiện nhiệm vụ thực tế tại cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lớp tập huấn diễn ra 05 ngày, từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018, cuối khóa tổ chức viết thu hoạch và cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu hoàn thành chương trình theo yêu cầu.

Văn Vinh