Sáng ngày 15/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận cho hơn 75 đại biểu là Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 15/9 đến 18/9/2020. Đến với lớp tập huấn này, các học viên sẽ được báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn các nội dung cơ bản về một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác phản biện xã hội và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở; công tác MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng và nhân rộng mô hình; phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai Nghị quyết Đại hội đại MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024,...

Thông qua các kiến thức tiếp thu được, cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở sẽ triển khai thực hiện tại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay./.

Văn Vinh