Ngày 31/7/2018, Chi ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, công chức, công đoàn viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi quán triệt

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nét cơ bản về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 03 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 

Sau Hội nghị, các cán bộ, công chức và công đoàn viên sẽ viết bài thu hoạch và nộp theo quy định.

Trọng Vy