Sáng ngày 22/02/2019, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự chủ trì tại điểm cầu Cà Mau.

Đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Cà Mau

05 năm qua công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện theo Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt trận các cấp đã làm tốt vai trò chủ trì tổ chức, phối hợp và từng bước khắc phục những hạn chế; tích cực bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương, những vấn đề xã hội và Nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát, phản biện xã hội hàng năm. Góp ý thường xuyên, định kỳ, đột xuất được quan tâm hơn. Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát, sau phản biện xã hội ở một số địa phương có chất lượng tốt được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi nhất là các kiến nghị sau giám sát, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Thông qua đối thoại trực tiếp đã góp phần tạo môi trường dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia. Qua Hội nghị sơ kết, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp rút ra bài học kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Mai Thành