Sáng ngày 30/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền nông thôn mới cho cán thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam; các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; cấp Trưởng của các tổ chức Chi đoàn thanh niên, Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh; Tổ trưởng Tổ nòng cốt; Công an và một số cá nhân tiêu biểu các ấp của xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được truyền đạt những nét cơ bản về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nội dung có liên quan được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030; công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020; việc xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2020; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, không ngừng nâng cao nhận thức, của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới, nhằm góp phần cho các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra. Cung cấp thông tin và nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ MTTQ, các đoàn thể các cấp phục vụ công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại cộng đồng dân cư.

Diễm My