Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã triển khai đến đại biểu những nội dung cơ bản: Kế hoạch số 09-KH/BDVTU ngày 29/02/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chuơng trình hành động về công tác xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; các văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh về hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; về việc xây dựng và nhân rộng mô hình của Mặt trận.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện về tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi một người dân ở cộng đồng dân cư trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trọng Vy