Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh vừa triển khai công tác thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí cho các xã có đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Theo đó, trên cơ sở thời gian đăng ký thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho các xã, thời gian bắt đầu tiến hành thẩm định trong trung tuần tháng 9 tại 09 xã bao gồm: xã Định Bình, thành phố Cà Mau; xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn; xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước; xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân; xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi; xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển; xã Tân Lộc, Biển Bạch Đông và Tân Bằng thuộc huyện Thới Bình. Đây là những xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai công tác thẩm định nhằm kiểm tra, thẩm định kết quả các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới so với yêu cầu của Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Bộ Tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2020 đối với các xã được xác định có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; nhằm phục vụ cho việc xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Đánh giá, thẩm định các tiêu chí một cách độc lập, khách quan, đúng quy trình và quy định. Sau khi thẩm định sẽ tiến hành báo cáo, đề xuất, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện các tiêu chí trên địa bàn các xã được thẩm định để xem xét, quyết định; đề xuất điều chỉnh hoặc bổ sung đối với các chỉ tiêu, tiêu chí trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các biện pháp chỉ đạo thực hiện Chưomg trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Trọng Vy