Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-MTTQ-BTT ngày 08/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau vừa thành lập Đoàn kiểm tra về một số mặt trọng tâm công tác phong trào năm 2020 tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đại biểu dự cuộc kiểm tra tại phường 5

Đoàn chọn ngẫu nhiên 04/17 đơn vị như: phường 4, phường 5, xã Tắc Vân và  xã Lý Văn Lâm để khảo sát, nắm tình hình về kết quả tiến độ thực hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình, công tác giảm nghèo năm 2020; việc cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác Mặt trận cấp xã và khu dân cư; kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ năm 2019 và những tháng đầu năm 2020.

Nhìn chung, trong những tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác giảm nghèo và các mô hình mặc dù ảnh hưởng thời tiết, hạn hán, tình hình dịch bệnh Covid – 19 nhưng vẫn được tiếp tục duy trì thực hiện; tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở mới; vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ hạn hán và phòng, chống Covid – 19,...

Kết thúc các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra MTTQ thành phố đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã phấn đấu đạt được, đề nghị thời gian tới, MTTQ các xã, phường, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo; thực hiện tốt các chỉ tiêu trên giao; duy trì các mô hình tự quản; vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon; triển khai hoạt động giám sát theo kế hoạch; kịp thời giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Minh Lăng