Ngày 21/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cà Mau phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận cho 113 đại biểu trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 21-23/8/2019, Đại biểu tham dự sẽ được nghe triển khai các nội dung cơ ban của 06 chuyên đề: Nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động; Quy định số 05-Qđi/TU, ngày 08/6/2018 của Tỉnh ủy Cà Mau về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong tỉnh đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; công tác dân tộc; triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo và công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam các cấp; Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giao thông.

Thông qua đợt tập huấn nhằm trang bị và giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới hiện nay, thực hiện tốt đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; chủ động vận dụng những kỹ năng, nghiệp vụ vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận cơ sở trong thời gian tới.

                                                                                           Minh Lăng