Tổ công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-MTTQ-BTT ngày 28/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Trên tinh thần đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-MTTQ-BTT ngày 04/4/2018 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành Công văn số 944-CV/HU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện và Ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đại hội, các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Qua nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Dương Thu Phương, chỉ đạo cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội của Trung ương, tỉnh và huyện; làm việc với Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị đại hội, nhân sự, văn kiện và củng cố Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm. Đặc biệt là cơ cấu trong Ban Thường trực phải đảm bảo đúng theo quy định tại Công văn số 5024/MTTW-BTT ngày 23/5/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tài Nguyên